واحد تحقيق و توسعه به عنوان جوان ترين و پرشورترين واحد شركت مي باشد كه با تمركز بر روي پروژه هاي كاربردي به كمك پژوهشگران و دانشجويان با محوريت اقتصادي ، خلاقانه و علمي به كار خود ادامه ميدهد.
error: Content is protected !!