شركت سانيج جم در راستاي مشتري مداري خدمات خود را در 3 گروه زير به مشتريان عرضه مي كند :
1-خدمات قبل از فروش :
-ارائه اطلاعات فني وراهنمايي در جهت انتخاب محصول متناسب با نياز مشتري
-ارائه اطلاعات در مورد استانداردها ،آزمون ها وتست ها
2-خدمات حين توليد :
-هماهنگي با مشتري در خصوص حضور نمايندگان خريدار در هنگام توليد و يا انجام تستهاي خاص مورد درخواست مشتري
3-خدمات پس از فروش :
-صدور برگه مشخصات فني (Certification)
error: Content is protected !!