تضمين كيفيت محصولات توليدي توسط اين واحد مطابق با معيارها و موازين كيفي درون سازماني واستانداردها وپارامترهاي مدون رايج بين المللي ،عاملي اطمينان بخش از كيفيت بالاي محصول براي مشتريان و مديران بوده و ضمن برطرف سازي نياز به كنترل مستمر بر كيفيت محصولات توسط مشتريان ودرخواست كنندگان محصولات اين شركت ،باعث تقليل نظارت و مداخله مستمر مديران بر روند كيفي محصولات ميگردد.
مديريت شركت لوله استيل سانيج جم با هدف ايجاد محيط كار مناسب و به عنوان راهي جديد در جهت حضور موثرتر در ميدان رقابت بازار جهاني ،استقرار نظام مديريت يكپارچه (Integrated management System ) را در دستور كار خود قرار داده و با استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت ISO9001:2008 ،مديريت زيست محيطي ISO14001:2004 و مديريت ايمني وبهداشت شغلي OHSAS18001:2007 اين نظام مديريت يكپارچه را جامه عمل پوشانيده است.
واحد تضمين كيفيت ضمن گزارش دهي وضعيت اين سيستمها به مديريت عامل به نظارت و بررسي عملكرد صحيح بخش هاي مختلف و سنجش وپايش فرايندهاي حرفه اي سيستم هاي مستقر شده مديريتي مي پردازد.همچنين با بر عهده داشتن مديريت اين قسمتها ضمن نظارت بر اجراي دقيق و پياده شدن اصولي اجزاي ساختاري سيستم ها كه از وظايف عمده اين واحد مي باشد با انجام مميزي هاي ادواري نسبت به اثر بخشي و بهبود سيستم هاي مستقر در شركت اقدام مي نمايد.اين واحد همچنين با پژوهش مستمر در كشف نيازهاي آموزشي پرسنل ،همراستا با نيازهاي كاري و استانداردها اقدام به آموزش مورد نیاز پرسنل در جهت بهبود هر چه بیشتر در انجام امور محوله مینماید .
error: Content is protected !!