شركت سانيج جم با در اختيار داشتن تجهيزات مدرن آزمايشگاهي ،كارشناسان خبره ،منابع نرم افزاري وسخت افزاري ونيز بكارگيري معيارهاي معتبر در روش هاي اجرايي ودستورالعمل ها علاوه بر حصول اطمينان از اجراي الزامات استانداردي به برطرف سازي نيازمنديهاي مشتريان ودرخواست كنندگان محصول نيز اقدام نموده است.

كنترل كيفيت محصولات بر اساس الزامات استاندارد ASTM A312 انجام ميگردد.مراحل كنترل كيفيت وبازرسي بر اساس الزامات استاندارد ASTM A312 به اختصار به شرح ذيل مي باشد :

1-كنترل وبازرسي قبل از توليد :
در اين مرحله كليه مواداوليه از قبيل ورق ،گازآرگون و ... مورد تست وآزمونهاي مخرب (DT) وغير مخرب (NDT) قرار ميگيرند ودر صورت تاييد اجازه ورود جهت توليد صادر ميگردد.

2-بازرسي در حين توليد :
الف:تهيه روش جوشكاري Welding Procedure Specification) WPS) و تاييد روش جوشكاري PQR ( Procedure Qualification Record)
ب:نمونه گيري از خط توليد بر اساس استاندارد وانجام آزمونهاي مخرب (كشش ،خمش ، ضربه و سختي) وغير مخرب
پ:بازرسي و كنترل ابعادي در حين فرآيند توليد

3-بازرسي پس از توليد:
الف:تست هيدرواستاتيك
ب:آزمونهاي يكنواختي سطح و ابعادي
error: Content is protected !!